HomeABOUTCHARTER

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

1. Τίτλος και Έδρα.

Δημιουργείται «Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας» μέσα στα πλαίσια δραστηριότητος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας.Έδρα της Επιτροπής ορίζεται η έδρα της Ε.Γ.Ε.

2. Σκοπός.

α) Η υλοποίηση των σκοπών της Ε.Γ.Ε. στον τομέα της Υδρογεωλογίας δηλαδή η προώθηση και προβολή της συμβολής των γεωλογικών επιστημών στην έρευνα, μελέτη και εκτέλεση υδρογεωλογικών έργων και εφαρμογών και η διάδοση των αποτελεσμάτων των.

β) Η εκπροσώπηση των Ελλήνων Υδρογεωλόγων στην Διεθνή Ένωση Υδρογεωλόγων (Ι.Α.Η. – Α.Ι.Η.).

3. Μέλη.

Μέλη της Επιτροπής γίνονται όσα από τα τακτικά μέλη της Ε.Γ.Ε. είναι επιστήμονες, ασχολούμενοι στην Υδρογεωλογία και συναφείς κλάδους, ύστερα από έγγραφη πρόταση δυο μελών της Επιτροπής.

Η ιδιότητα του μέλους χάνεται:

α) όταν το μέλος, για οποιονδήποτε λόγο, πάψει να είναι μέλος της Ε.Γ.Ε.,

β) όταν το μέλος δεν πληρώνει για δυο συνεχή χρόνια την ειδικήν εισφοράν που προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος Οργανισμού.

γ) όταν αποδειχθή ότι το μέλος αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Επιτροπής. Στην τελευταία περίπτωση η διαγραφή γίνεται μετά από σχετική απόφαση των 2/3 της Ολομελείας της Επιτροπής και

δ) όταν το μέλος με ενέργειές του μειώσει το κύρος των Ελλήνων γεωλόγων γενικώτερα και των υδρογεωλόγων ειδικώτερα.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι υποχρεωτικά και μέλη της Διεθνούς Ενώσεως Υδρογεωλόγων (Ι.Α.Η. – Α.Ι.Η.)

4. Διοίκηση.    

Ανώτατο Όργανο Διοικήσεως είναι η Ολομέλεια της Επιτροπής. Για τον συντονισμό, λειτουργία και γενικά για την διεκπεραίωση και προώθηση των θεμάτων της ή η Ολομέλεια εκλέγει πενταμελές Εκτελεστικό Γραφείο. Το τελευταίο αποτελείται από τον Γραμματέα, τον Οικονομικό Υπεύθυνο και τρία μέλη. Η εκλογή των μελών του Ε.Γ. και δυο αναπληρωματικών, γίνεται από την Ολομέλεια με μυστική ψηφοφορία των παρόντων μελών της Επιτροπής, που συνέρχεται ειδικά για τον σκοπό αυτό και έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται το λιγώτερο τα μισά από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση της Ολομέλειας επαναλαμβάνεται μετά οκτώ (8) ημέρες, οπότε θεωρείται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρόντων μελών.

Δ ι κ α ί ω μ α   ψ ή φ ο υ έχουν τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία είναι ταμειακά τακτοποιημένα στη Ε.Γ.Ε. και στην Επιτροπή.

Η εκλογή του Ε.Γ. γίνεται κάθε δυο (2) χρόνια μέσα στο πρώτο δίμηνο του δευτέρου εξαμήνου από την ημέρα της εκλογής του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε.

Μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή του, το Ε.Γ. εκλέγει Γραμματέα και Οικονομικό Υπεύθυνο.

Ο Γ ρ α μ μ α τ έ α ς συγκαλεί το Ε.Γ., προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, επιμελείται της αλληλογραφίας, των πρακτικών των συνεδριάσεων και του αρχείου της Επιτροπής και αποτελεί τον σύνδεσμο με το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε.

Ο  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό ς Υ π ε ύ θ υ ν ο ς κρατάει μητρώον των μελών της Επιτροπής, εισπράττει τις ειδικές εισφορές των μελών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο της Επιτροπής και παραδίδει, το συντομώτερο δυνατόν, τις εισπράξεις του εις τον Ταμία της Ε.Γ.Ε.

Το σύνολο των εσόδων της Επιτροπής κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό του Ταμείου της Ε.Γ.Ε. και διατίθεται αποκλειστικά για τις ανάγκες της Επιτροπής.

5. Πόροι.

Οι πόροι της Επιτροπής είναι:

- Η ετήσια ειδική εισφορά των μελών.

- Οικονομική ενίσχυση παρά της Ε.Γ.Ε.

- Χορηγίες και δωρεές του Δημοσίου και κάθε φυσικού και νομικού προσώπου.

- Έσοδα από διάθεση δημοσιευμάτων κ.λ.π.

Το ύψος της ειδικής εισφοράς των μελών αποφασίζεται από την Ολομέλεια της Επιτροπής και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από την αντίστοιχη ετήσια συνδρομή προς την Διεθνή Ένωση Υδρογεωλόγων (Ι.Α.Η. – Α.Ι.Η.).
6. Ολομέλειες και Συνεδρίες.

Οι Ολομέλειες συγκαλούνται για θέματα οργανώσεως και διοικήσεως της Επιτροπής και διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

Τακτική Ολομέλεια συγκαλείται κάθε δυο χρόνια κατά τους χρονικούς περιορισμούς του άρθρου 4 και ασχολείται με λογοδοσία του απερχομένου Ε.Γ., με την εκλογή του νέου Ε.Γ. και συζήτηση για οργανωτικά, διοικητικά, οικονομικά και λοιπά ανάλογα θέματα.

Έκτακτες Ολομέλειες συγκαλούνται ύστερα από απόφαση του Ε.Γ. ή ύστερα από έγγραφη αίτηση δέκα το ολιγώτερο μελών της Επιτροπής μέσα σε εύλογο χρόνο από την υποβολή της αιτήσεως.

Οι έκτακτες Ολομέλειες ασχολούνται αποκλειστικά με τα θέματα για τα οποία τις κάλεσαν.

Οι Ολομέλειες συγκαλούνται με την έγκαιρη έγγραφη πρόσκληση του Γραμματέα του Ε.Γ. προς τα μέλη και προεδρεύονται από τον ίδιο, εκτός από τις τακτικές, που προεδρεύονται από προσωρινό Πρόεδρο που εκλέγει η Ολομέλεια στην αρχή της συνεδρίασης της.

Ο Πρόεδρος έχει και την ευθύνη για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Οι  Σ υ ν ε δ ρ ί ε ς συνέρχονται ύστερα από πρόσκληση του Γραμματέα με βάση ετήσιο πρόγραμμα του Ε.Γ. και πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Τις Συνεδρίες μπορούν να παρακολουθήσουν και μη μέλη της Επιτροπής.

7. Λειτουργία του Εκτελεστικού Γραφείου.

Το Ε.Γ. συνεδριάζει υποχρεωτικά τ’ ολιγώτερο κάθε τρεις μήνες και συγκαλείται με ευθύνη του Γραμματέα και μπορεί να συνέλθει έκτακτα μετά από αίτηση δυο (2) μελών του.

Το Ε.Γ.:

α) αποτελεί τον σύνδεσμο της Επιτροπής με την Ε.Γ.Ε. και την Διεθνή Ένωση Υδρογεωλόγων,

β) συγκαλεί Ολομέλειες και Συνεδρίες,

γ) καταρτίζει κάθε Σεπτέμβριο, μετά σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε. το πρόγραμμα Συνεδριών για το επόμενο 12μηνο και το γνωρίζει έγκαιρα στα μέλη, και

δ) ασχολείται γενικά με την πραγματοποίηση των σκοπών της Επιτροπής.

8. Γενικαί διατάξεις.

Σε περίπτωση που διάταξη του κανονισμού αυτού είναι αντίθετη με την αντίστοιχη διάταξη του εκάστοτε ισχύοντος καταστατικού της Ε.Γ.Ε. υπερισχύει το τελευταίο.

Ο Οργανισμός αυτός τροποποιείται ύστερα από απόφαση των 2/3 της Ολομέλειας και έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε.


9. Μεταβατική διάταξη.

Μετά την έγκριση του Οργανισμού αυτού από το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε., το τελευταίο ορίζει προσωρινόν Ε.Γ., που με βάση τον παρόντα Οργανισμό καθορίζει το ύψος της ειδικής ετήσιας εισφοράς, εγγράφει μέλη και εξασφαλίζει την λειτουργία της Επιτροπής μέχρι την σύγκληση της πρώτης Τακτικής Ολομέλειας, όπως ορίζει το άρθρο 6, για την ανάδειξη αιρετού Ε.Γ.

 

(Συνεδρίασης Δ.Σ. Ε.Γ.Ε. της 13-10-76)

 

CALENDAR

« September 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ιερά Οδός 75,

11855, Βοτανικός

Αθήνα, Ελλάδα

Newsletter